TOWELU.COM

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.towelu.com jehož provozovatelem je VitalDeli, spol. s r. o., IČ: 07063652, se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 294010 (dále jen "prodávající"). Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících, a to i kupujících, kteří jsou ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, spotřebitelem (dále jen "spotřebitel").  Kupující je spotřebitel nebo podnikatel (dále souhrnně jen "kupující").

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího a spotřebitelem výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku, a to prostřednictvím internetového systému provozovaného na webovém portálu prodávajícího pod obchodním jménem https://www.towelu.com.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je každá jednotlivá možnost, kterou umožňuje konfigurátor umístěný na webu prodávajícího kupujícímu k vytvoření konečné podoby objednaného zboží (dále jen "objednávka"). Kupní smlouva vzniká odesláním konečné objednávky prodávajícímu, jejímž předmětem je objednané zboží, a doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu, že objednávku přijal a zpracovává.
Vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 
PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
Převzetím koupeného zboží nabývá kupující ke koupenému zboží vlastnické právo. Má-li prodávající koupené zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Toto platí, pokud byl přepravce vybrán spotřebitelem. Bylo-li však pro přepravu koupeného zboží užito dopravy nabídnuté prodávajícím, je zboží odevzdáno okamžikem, kdy kupující toto zboží od přepravce převezme. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody na koupené zboží na kupujícího.
Koupené zboží může kupující převzít osobně na adrese Proseká 855/68, Praha 9. V ostatních případech doručí prodávající koupené zboží pomocí České pošty, DPD, Zásilkovna, případně DHL, služby na adresu určenou kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dopravce anebo rozšířit počet dopravců či způsobů dopravy.
V případě, že kupující převezme koupené zboží osobně a kupní cena byla uhrazena přede dnem převzetí zboží, bere kupující na vědomí, že je povinen prokázat prodávajícímu pomocí dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) svou totožnost. V případě, že kupující neprokáže svou totožnost, prodávající není povinen předat koupené zboží kupujícímu.
V případě, že je kupujícím právnická osoba, bude koupené zboží předáno pouze statutárnímu orgánu právnické osoby anebo té osobě, která předloží řádnou plnou moc k převzetí tohoto zboží.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. V případě poškození zásilky je třeba poškození popsat v protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, a to prostřednictvím emailové zprávy na adresu info@towelu.com
Kupující je povinen provést prohlídku koupeného zboží bez zbytečného odkladu poté, co bylo kupujícímu zboží předáno.
 
DOPRAVA
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
Přeprava zboží je zpoplatněna dle platného ceníku přepravní společnosti zveřejněného na webové adrese ceníku dopravy. Vedle úhrady kupní ceny objednaného zboží je kupující povinen hradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou objednaného zboží do místa určení, je-li v daném případě dohodnuto, že prodávající je povinen dodat objednané zboží kupujícímu do konkrétního místa dodání. V případě, že kupující si dodané zboží u přepravce nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady s tímto spojené.
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží některým z následujících způsobů:
a) bankovním převodem;
b) platební kartou.
Koupené zboží bude předáno dopravci nebo kupujícímu po úhradě celé kupní ceny, a to nejpozději do 14 dnů od uhrazení kupní ceny.
Splatnost daňového dokladu činí 14 dnů.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Způsoby platby mohou být prodávajícím změněny.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případech, že vybrané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, a výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu vrácena dohodnutým způsobem.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Zboží je dodáno kupujícímu za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že kupující odmítne zvýšenou cenu zboží, kupní smlouva nevznikne.
 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
Kupující má právo odstoupit v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "OZ").
Vzhledem k tomu, že zboží, které je předmětem smlouvy je upraveno podle požadavku kupujícího, prodávající tímto kupujícího informuje, že pokud je kupující spotřebitelem nemá s odkazem na § 1837 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů.


OCHRANA OSOBNÍCH DAT.
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Kupující zaškrtnutím odkazu na webovém portálu https://www.towelu.com/souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů za marketingovým účelem prodávajícího v jeho databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním (dále jen "souhlas").
Pokud kupující neposkytne prodávajícímu souhlas prodávající bude samostatně zpracovávat identifikační údaje kupujícího uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.), a to pouze za účelem splnění kupní smlouvy a jeho zákonných povinností, a to po dobu nezbytně nutnou.
V případě, že kupující bude v rámci objednávky samostatně souhlasit s použitím jeho osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího (zasílání newsletterů), prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů oprávněn používat osobní údaje kupujícího zejm. emailovou adresu, k šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již kupujícímu poskytl. Prodávající je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany kupujícího.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům vymezených v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde po osobní údaje. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Prodávající osobní údaje kupujícího předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Prodávající rovněž předá osobní údaje kupujícího externímu dopravci a provozovatelům platebních systémů, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU
Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. Byla-li kupní smlouva uzavřena kupujícím, který je spotřebitelem, může kupující v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit spory týkající se zboží mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce www.coi.cznebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontaktna prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2. 1. 2020.