towelu.com

Reklamační řád

Tento Reklamační řád(dále jen "reklamační řád") upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného kupujícím, a to jak spotřebitelem, tak i osobou, která není spotřebitelem, a to prostřednictvím on-line obchodu www.towelu.com od firmy:

Dodavatel a provozovatel stránek www.towelu.com

VitalDeli, spol. s r. o., se sídlem Prosecká 68, 190 00 Praha 9
IČ: 07063652, DIČ: CZ07063652
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294010

adresa pro doručení reklamace: VitalDeli, s.r.o., Prosecká 68, 190 00 Praha 9
telefonní číslo pro informaci stavu reklamace: +420 273 160 060
kontaktní e-mail pro podání a informaci o stavu reklamace: info@towelu.com
 
1. Práva z vadného plnění pro vztahy prodávající a kupující - spotřebitel
1.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), není-li stanoveno jinak. Úprava vadného plnění v čl. 1 reklamačního řádu se týká pouze spotřebitelských smluv. Úprava vadného plnění v čl. 2 reklamačního řádu se týká ostatních případů.

1.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3.    Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, není-li u zboží uvedeno jinak, zákonnou záruku v délce trvání 24 měsíců. Lhůta 24 měsíců běží ode dne předání/převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.4.    Práva z vad se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a na závady způsobené nesprávnou instalací, údržbou a používáním výrobku. Kupujícímu dále nenáleží práva z vadného plnění u zboží prodávaného za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a rovněž u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vad rovněž kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.5.    V případě reklamace je kupující povinen zaslat koupené zboží společně s dodacím listem anebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží u prodávajícího. Kupující je dále povinen popsat vadu koupeného zboží, jakož i to, jak se vada projevuje. Kupující je rovněž povinen uvést, jaká práva z vadného plnění uplatňuje.

1.6.    Práva kupujícího při uplatnění záruky:

1.6.1. Nemá-li koupené zboží vlastnosti vymezené ve smlouvě, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
1.6.2. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
1.6.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Kupující má dále právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží

1.7.    Reklamace kupujícího bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem či telefonicky, a to ve lhůtě uvedené ve větě první.

1.8.    V případě zaslání koupeného zboží na reklamaci je kupující povinen koupené zboží řádně zabalit a zajistit, že nedojde k jejímu poškození při přepravě k prodávajícímu.

2.         Práva z vadného plnění pro vztahy prodávající a kupující, který není spotřebitel
2.1.    Ustanovení čl. 2 reklamačního řádu se použijí na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, kdy kupující není spotřebitelem, tak jak je spotřebitel definován v obchodních podmínkách.

2.2.    Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2.3.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2.4.    Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen zkontrolovat (přesvědčit se) o vlastnostech a množství dodaného zboží. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit při prohlídce dle věty první tohoto odstavce, nemá práva z vadného plnění. Pokud by se jednalo o skrytou vadu, potom je kupující povinen oznámit prodávajícímu takovou vadu bez zbytečného odkladu poté, co se projevila. Věta druhá platí obdobně.

2.5.    Kupující je oprávněn vady vytknout ve lhůtě 6 měsíců ode dne odevzdání zboží a v případě skrytých vad a v případě skrytých vad ve lhůtě 2 let ode dne odevzdání zboží. Ujednání v tomto odstavci není poskytnutím záruky. Vada musí existovat v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

2.6.    Má-li zboží vady, má kupující právo buď na odstranění vady anebo na výměnu zboží Volbu má prodávající. Není-li možné postupovat dle věty první tohoto odstavce, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

2.7.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud není možné zboží vrátit ve stavu, v kterém ji převzal.